مرکز معاینه فنی خودرو در مرداد 85 با دو خط نيمه مکانيزه تست ميزان آلايندگي دود خودروهاي بنزيني و ديزلي افتتاح گرديد و در ادامه در آذرماه 85 دومين خط نيمه مکانيزه تست ميزان آلايندگي دود خودروهاي بنزيني نيز راه اندازي و به بهره برداري رسيد. هم اكنون مرکز معاينه فني خودرو شهيد رجايي قزوين کاملاً به صورت مكانيزه فعاليت مي نمايد و به غير از تست الايندگي، مركز مجهز به تستهاي سه گانه كه شامل تست لقي فرمان و كمك فنر و تست ترمزهاي  چشمی CNG( دوگانه روز ) نیمه سنگین دیزل وخودرو هاي سبك مي باشد.