اعضاء  ستاد معاينه فني خودرو شهر قزوين 
 
1-  سرکارخانم شیما زرآبادی پور : رئيس ستاد
2- جناب سرهنگ حسن پور :رئیس پلیس  راهور استان و عضو ستاد
3- آقاي جمشید کاکاوند :نماينده محيط زيست و عضو ستاد
      4- آقاي محسن ایرانخواه : دبير ستاد و رئيس مركزمعاینه فنی خودرو شهيد رجايي