نرخ خودرو

مبلغ به ریال

آزمون آلایندگی ایمنی

صوتی وسیله نقلیه

بازرسی چشمی قطعات

و تجهیزات گاز سوز

( به جز مخزن)

بازرسی چشمی

مخزن گاز طبیعی فشرده (CNG)

بدون باز کردن به ازای هر مخزن

خودور های سبک

بنزین سوز

370.000

-

-

گاز سوز

370.000

100.000

120.000

خودروهای نیمه سنگین و سنگین

گازوئیل سوز

570.000

-

-

گاز سوز

570.000

100.000

120.000

موتور سیکلت

بنزین سوز

100.000

-

-

 

 

           
         

نوع خودرو

مبلغ به ریال

خودروهای سبک

80.000

خودرو های نیمه سنگین و سنگین

110.000

موتور سیکلت

20.000