مدارك مورد نياز جهت انجام معاينه فني
 
- كارت مالكيت خودرو يا شناسنامه و يا برگ سبز خودرو
 

- گواهی تست هیدرواستاتیک (مخزن) برای خودروهای دوگانه سوز